Kontrollansvarig

De förändringar i plan- och bygglagstiftningen som trädde i kraft den 2 maj 2011 medför att byggherren är skyldig att tillse att arbetena utföres enligt plan- och bygglagen PBL och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Vi kan tillhandahålla kontrollansvarig i enlighet med den nya plan- och bygglagen PBL för kvalifikationsnivå K, komplicerad art, riksbehörighet certifierad av SITAC. Vi upprättar objektanpassade kontrollplaner och genomför erforderliga kontroller och följer upp projektet i sin helhet tills slutbevis erhållits.​​​​​​​.